Nieuws

Informatie over Effectenhandel

 

STATUTEN VAN DE VERENIGING VOOR DE EFFECTENHANDEL IN SURINAME

 

NAAM EN OPRICHTING


Artikel 1.
De vereniging draagt de naam "Vereniging voor de Effectenhandel in Suriname". Zij kan naar buiten ook
optreden onder de naam "Surinaamse Effectenbeurs". Met de aanduiding "de Vereniging" wordt in deze
Statuten en de ingevolge de Statuten vastgestelde Reglementen en andere voorschriften bedoeld de
"Vereniging voor de Effectenhandel in Suriname".
De vereniging is opgericht op 1 januari 1994 voor onbepaalde tijd.


ZETEL


Artikel 2.
De Vereniging is gevestigd te Paramaribo.


DOEL


Artikel 3.
De Vereniging heeft tot doel het bevorderen van de effectenhandel in de ruimste zin des woords, voor zover
wettelijk toegestaan, daaronder begrepen de geldhandel, voor zover met de effectenhandel in verband
staande, zulks ter stimulering van de nationale economie in het algemeen en van de Surinaamse
kapitaalmarkt in het bijzonder.


Artikel 4.
De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:


a) het opzetten en het instandhouden van een Beurs voor het periodiek uitoefenen van de effectenhandel
tussen door de Vereniging tot de beurs toegelaten leden;
b) het scheppen van voorwaarden ter instandhouding en ontwikkeling van een centrale effectenhandel
in Suriname;
c) het uitgeven van een publicatie/prijscourant onder de naam “Het Officiële Beursbulletin” en het
daarin publiceren van toegelaten c.q. geschrapte leden/brokers, toegelaten c.q. geschrapte fondsen,
alsmede de koersen van de terzake ter beurze verhandelde effecten in die fondsen;
d) het verschaffen van voorlichting omtrent de effectenhandel;
e) het vaststellen van een Beursreglement en andere voorschriften voor de effectenhandel en de
daarmede verband houdende en de in dit artikel bedoelde werkzaamheden;
f) het toezien op de naleving van het onder e. van dit artikel bedoelde Beursreglement en voorschriften
en het in verband daarmee vaststellen en toepassen van controle- en ordemaatregelen en sancties
op de wijze als in deze Statuten en in de betreffende reglementen aangegeven;
g) het bevorderen van de belangen van de leden door ondermeer het oprichten respectievelijk doen
oprichten van instellingen ter verbetering van de efficiency en de rendabiliteit;
h) het opkomen voor de rechten van houders van effecten en het ondersteunen van effectenbezitters in
die gevallen en op de wijze zoals het Bestuur van de Vereniging nodig of wenselijk zal achten;
i) het nemen van alle verdere maatregelen die ter bereiking van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 5.
Het verenigingsjaar, dat gelijk is aan het boekjaar, loopt vanaf 1 januari tot en met 31 december daaraanvolgend.


LIDMAATSCHAP
Artikel 6.
1. Als lid van de Vereniging kunnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 worden toegelaten
natuurlijke personen en rechtspersonen die als belangrijke tak van bedrijf de commissiehandel in
effecten uitoefenen en/of als handelaar de handel voor eigen rekening in effecten drijven.
2. Om het lidmaatschap te kunnen verkrijgen en daarna te behouden en als lid/broker op de
effectenbeurs te kunnen optreden, moet voldaan worden aan het gestelde in deze Statuten en het
Beursreglement alsmede aan de door het Bestuur gestelde voorwaarden op het gebied van deskundigheid,
betrouwbaarheid en financiële waarborgen.


Artikel 7.

 1. De aanvraag voor het lidmaatschap geschiedt middels een aan het Bestuur gericht schrijven, door de aanvrager ondertekend, onder overlegging van de nodige bescheiden zoals de inschrijving in het
  Handelsregister, de statuten of het Firma-contract ter ondersteuning van de vereisten ter verkrijging van het lidmaatschap.
 2. Naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde bescheiden dient de aanvrager alle andere gegevens te verstrekken die het Bestuur ter beoordeling van de aanvraag nader nodig acht.
 3. Het Bestuur beoordeelt de aanvraag en neemt daaromtrent binnen 2 (twee) maanden een besluit.
  Het stelt de aanvrager terstond schriftelijk in kennis van zijn besluit.
 4. Ingeval het Bestuur besluit de aanvraag voor het lidmaatschap niet te honoreren kan betrokkene binnen 30 dagen schriftelijk in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering.
 5. Nadat de aanvrager de kennisgeving van toelating is toegezonden, en nadat de aanvrager zich schriftelijk aan de Statuten heeft onderworpen en het entreegeld en de contributie voor het lopend jaar heeft betaald, neemt zijn lidmaatschap een aanvang.
  De aanvrager kan eerst als lid/broker optreden na diens acceptatie van het Beursreglement, blijkende uit diens ondertekening van een exemplaar daarvan.
 6. De toelating als lid tot de vereniging wordt gepubliceerd in “Het Officiële Beursbulletin”.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP


Artikel 8.

 1. Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:
  a. door schriftelijke opzegging aan het Bestuur, in welk geval geen termijn voor opzegging in acht genomen behoeft te worden;
  b. middels schriftelijke kennisgeving zijdens het Bestuur wanneer naar zijn oordeel niet meer voldaan wordt aan de toelatingsvoorwaarden dan wel andere in deze Statuten of dereglementen van de Vereniging gestelde verplichtingen.
  Natuurlijke personen verliezen bovendien het lidmaatschap:
 2. a. uiterlijk zes maanden na afloop van het jaar waarin zij de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt,
  tenzij het Bestuur op uitdrukkelijk verzoek in bijzondere gevallen dispensatie verleent;
  b. door overlijden;
  c. door verlies van handelingsbevoegdheid.
 3. Vennootschappen en rechtspersonen verliezen bovendien het lidmaatschap door kennelijke beëindiging van hun activiteiten.
 4. De opzegging c.q. het verlies van het lidmaatschap wordt gepubliceerd in “Het Officiële Beursbulletin”.


Artikel 9.

 1. De beëindiging van het lidmaatschap vanwege de Vereniging, als bedoeld in artikel 8 lid 1 onder b gaat in op de dag waarop het Bestuur daarvan per schrijven heeft kennis gegeven aan het lid.
 2. Tegen beslissingen van het Bestuur als bedoeld in artikel 8 staat voor het betrokken lid een maand beroep open op de Algemene Ledenvergadering. Hangende de behandeling van het beroep is het lid geschorst.


SCHORSING


Artikel 10.

 1. Het Bestuur is bevoegd een lid voor een maximale periode van zes maanden te schorsen in de gevallen bedoeld in artikel 8 lid 1onder b.
 2. In de periode waarin de schorsing van kracht is, wordt het lid geacht lid te blijven doch kan hij de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen. Hij blijft aansprakelijk voor de aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen.
 3. Een schorsing gaat in op de dag waarop het Bestuur daarvan per schrijven heeft kennis gegeven aan het lid.
 4. Tegen een besluit van het Bestuur als bedoeld in lid 1 van dit artikel staat voor het betrokken lid een maand beroep open op de Algemene Ledenvergadering. Een ingesteld beroep heeft geen opschortende werking.
 5. De schorsing wordt gepubliceerd in “Het Officiële Beursbulletin”.


ENTREEGELDEN en CONTRIBUTIES


Artikel 11.

 1. Zij die lid van de Vereniging worden, zijn entreegeld verschuldigd. De hoogte van het entreegeld wordt op voorstel van het Bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
 2. Zij die lid van de Vereniging worden, zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd. Het bedrag van de jaarlijkse contributie wordt op voorstel van het Bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Zij die in de tweede helft van het verenigingsjaar lid worden, zijn voor dat jaar slechts de helft van de jaarlijkse contributie verschuldigd.
 3. Naast de jaarlijkse contributie kan de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur besluiten andere financiële bijdragen van de leden te verlangen. Dergelijke bijdragen, de grondslag en de wijze waarop deze worden berekend, worden op voorstel van het Bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
 4. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar blijven de contributie alsmede de in lid 3 van dit artikel bedoelde eventuele financiële bijdragen ten volle verschuldigd.

 


BESTUUR


Artikel 12.
De leiding van de Vereniging is opgedragen aan een Bestuur dat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven
meerderjarige personen bestaat, die elk voor een jaar worden gekozen. Bestuursleden zijn na elke termijn
terstond herkiesbaar. Zij behoeven geen lid van de Vereniging te zijn.


Artikel 13.
De leden van het Bestuur worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen bij gewone meerderheid
van het aantal ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen.
De Voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden in onderling overleg verdeeld.
De Voorzitter bepaalt de taakstellingen, voor zover niet elders geregeld.
De Voorzitter vormt tezamen met de secretaris en de penningmeester het Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in en buiten rechte.


Artikel 14.
De voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering is vereist voor het verkrijgen,
vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, de uitgifte van schuldbrieven en het aangaan van
lenings- en kredietovereenkomsten, het aangaan van borgtochten en dadingen en het voeren van
rechtsgedingen als eisende partij, uitgezonderd het nemen van conservatoire of spoedeisende maatregelen
en het voeren van incasso-procedures.


Artikel 15.
Behoudens de bevoegdheid van de Algemene Ledenvergadering kan het Bestuur ter uitvoering van de
bepalingen van de Statuten, het Beursreglement en het Huishoudelijk Reglement, nadere reglementen
vaststellen en wijzigen.


ALGEMENE LEDENVERGADERING


Artikel 16.

 1. Jaarlijks, uiterlijk in de maand maart, wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden.
 2. In die vergadering wordt door het Bestuur verslag gedaan over het afgelopen verenigingsjaar en rekening en verantwoording afgelegd over het door haar gevoerd financieel beheer. Tevens wordt in deze vergadering het Bestuur gekozen.
 3. Goedkeuring van de jaarstukken strekt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt besloten, tot volledige decharge van het Bestuur terzake het gevoerde beleid en het financieel beheer.

 


Artikel 17.

 1. Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden steeds wanneer het Bestuur dit nodig acht of ten minste een vierde deel van de leden van de Vereniging daartoe een met redenen omkleed verzoek, tevens inhoudende een duidelijke omschrijving van de aan de orde te stellen agendapunten, tot het Bestuur richt. In het laatste geval is het Bestuur gehouden binnen een maand na ontvangst van bedoeld verzoek een vergadering bijeen te roepen.
 2. Indien de Buitengewone Algemene Ledenvergadering als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet is gehouden binnen de daarvoor gestelde termijn van een maand, kunnen bedoelde leden binnen veertien dagen na afloop van deze termijn de aangevraagde Buitengewone Algemene Ledenvergadering zelf uitschrijven en daarin rechtsgeldige besluiten nemen.


Artikel 18.

 1. De oproeping tot bijwoning van de Algemene Ledenvergaderingen geschiedt door het Bestuur – casu quo door de leden zoals bedoeld in artikel 17 lid 2 - middels publikatie in “Het Officiële Beursbulletin” en/of in een te Paramaribo verschijnend dagblad, en wel ten minste zeven dagen vóór de dag der Algemene Ledenvergadering, de dag der oproeping en die der Vergadering niet meegerekend.
 2. In Algemene Ledenvergaderingen kunnen slechts rechtsgeldige besluiten worden genomen wanneer ten minste de helft van het aantal leden, geschorste leden niet meegerekend, aanwezig is behoudens het bepaalde in artikel 23.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Artikel 19.
Nadere regels omtrent het kiezen en benoemen van het Bestuur alsmede alle andere zaken de interne
werking van het Bestuur en de Vereniging rakende kunnen in een door de Algemene Ledenvergadering
goed te keuren Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld en gewijzigd.
Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze Statuten, de wet, de
openbare orde of goede zeden.


HET OFFICIËLE BEURSBULLETIN


Artikel 20.

 1. Het Bestuur beslist omtrent toelating van op de Beurs verhandelbare fondsen. Elke toelating en schrapping wordt gepubliceerd in “Het Officiële Beursbulletin”;
 2. Elke toelating, schorsing en opzegging van leden/brokers wordt gepubliceerd in “Het Officiele Beursbulletin”.
 3. De resultaten van elke beurs inclusief de effectieve omzetten en koersvaststellingen worden gepubliceerd in “Het Officiele Beursbulletin”.
 4. “Het Officiële Beursbulletin” is eigendom van de Vereniging.
 5. Het Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de redactie.


BEURSREGLEMENT


Artikel 21.
De wijze van verhandeling van effecten, de vaststelling van koersen en alles wat daarmee verband houdt,
worden vastgelegd in een Beursreglement. Het Beursreglement wordt goedgekeurd, vastgesteld en/of
gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur.


GESCHILLEN EN KLACHTEN


Artikel 22.

 1. Het Bestuur zal, telkenmale wanneer zich een geschil voordoet tussen leden van de vereniging dat niet door tussenkomst van het Bestuur in de minne kan worden geschikt, een Geschillen Commissie benoemen die tot taak heeft bindende besluiten te nemen terzake vorenbedoeld onderling geschil tussen 2 of meer leden van de Vereniging.
 2. De Geschillen Commissie bestaat uit een oneven aantal leden. Leden van de Geschillen Commisie behoeven geen lid van de vereniging te zijn.
 3. Leden van de Vereniging zijn verplicht hun onderlinge geschillen betreffende de effectenhandel met uitsluiting van de rechter te onderwerpen aan het oordeel van voornoemde Geschillen Commissie.
 4. Het Bestuur kan een geschillenreglement vaststellen c.q. de Geschillen Commissie richtlijnen geven ter behandeling van het geschil.
 5. Klachten van derden tegen leden van de Vereniging terzake aangelegenheden verband houdende met die leden hunner lidmaatschapsactiviteiten, voor zover die klachten zijn ingesteld door een of meerdere direkt belanghebbende(n), worden behandeld door het Bestuur.
 6. De besluiten van het Bestuur hebben een bindende werking.

 


WIJZIGING VAN DE STATUTEN / ONTBINDING VAN DE VERENIGING


Artikel 23.
a. Voor besluiten tot wijziging van de Statuten en ontbinding van de Vereniging dient een
Buitengewone Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen te worden.
Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is op die vergadering een meerderheid van ten minste
tweederde deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen vereist.
Bij het nemen van zulke besluiten dient in eerste instantie ten minste drievierde deel van het aantal
leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Indien niet drievierde deel van het
aantal leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken een
tweede vergadering gehouden, waarin alsdan een besluit met een meerderheid van ten minste
tweederde deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen kan worden genomen, ongeacht het
aantal leden dat op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
b. In geval van ontbinding van de vereniging zal de liquidatie door het Bestuur geschieden met
inachtneming van het bepaalde in artikel 1680 Burgerlijk Wetboek en zullen de na de betaling van
de schulden overblijvende gelden worden besteed op een wijze als door de Algemene
Ledenvergadering zal zijn bepaald.

UITLEG VAN DE STATUTEN
Artikel 24.
a. In alle gevallen waarin deze Statuten en de Reglementen van de Vereniging niet voorzien, zomede
in geval van twijfel over de wijze waarop de bepalingen van deze Statuten dienen te worden
uitgelegd, beslist het Bestuur.
b. De Reglementen van de Vereniging mogen geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met deze
Statuten, de wet, de openbare orde of goede zeden.
Aldus opnieuw vastgesteld, goedgekeurd en aangenomen op de Algemene Ledenvergadering van 18
december 2003.


Het Bestuur

 1. Dhr. Drs. R. Tjong A Hung, voorzitter
 2. Dhr. Drs. J. Bousaid, secretaris
 3. Dhr. W. Tjin A Tam, penningmeester
 4. Dhr. Drs. S. Smit, commissaris
 5. Dhr. E. Hogenboom, commissaris
 6. Dhr. J. Healy, commissaris