Nieuws

BEURSREGLEMENT

BEURSREGLEMENT opgesteld door het Bestuur van de Vereniging voor de Effektenhandel in Suriname geldig vanaf 20 september 2007

REGLEMENT

A.      BEGRIPPEN

 1. Bestuur: Het bestuur van de Vereniging voor de Effektenhandel in Suriname.
 2. Effekten: Aandelen, obligaties (waaronder begrepen obligaties in doorlopende afgifte, zoals bijvoorbeeld pand-, bank- en spaarbrieven en spaarbiljetten), converteerbare obligaties, warrants, participatiebewijzen, claims, scrips en bewijzen die recht geven op uitkering in andere effekten (zoals dividendbewijzen aangewezen voor stockdividenden etc.), alsmede certificaten en recepissen.
 3. Fonds: Alle effekten, behorende tot een specifieke categorie, waaronder te verstaan effekten die zijn uitgegeven door eenzelfde uitgevende instelling en die aan alle houders ervan naar verhouding van hun belang in het fonds onderling gelijke rechten verschaffen.
 4. Beurs: Een onder auspiciën van het Bestuur door de Beurscommissie georganiseerde periodieke bijeenkomst waarin effekten verhandeld worden.
 5. Beursdag: Dag waarop blijkens een bekendmaking van het Bestuur een openbare verhandeling van effekten kan plaatsvinden.
 6. Call: Een order om effekten te kopen of te verkopen.
 7. Match: De situatie waarbij verhandeling plaatsvindt.
 8. Beursklerk: Een door het Bestuur aangewezen persoon die de calls en transacties op het (transaktie-)bord noteert.
 9. Beurssecretaris: Een door het Bestuur aangewezen persoon die de activiteiten van de beursdag in een verslag vastlegt.
 10. Broker: Een persoon of organisatie die door het Bestuur is toegelaten met het doel om voornamelijk ten behoeve van  zijn/haar cliënten in de effektenhandel te participeren.
 11. Beurscommissie: De door het Bestuur samengestelde organisatie die belast is met het houden van de beurs, bestaande uit minimaal twee personen waaronder de beurssecretaris en de beursklerk.


B.    ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Volgens een door het Bestuur te bepalen schema wordt tenminste 2 maal per maand door de Beurscommissie een beurs gehouden.
 2. De datum van de te houden beursdag wordt zoveel mogelijk minimaal tien (10) dagen van te voren bekend gemaakt, hetzij via één of meerdere dagbladen danwel middels een (schriftelijke) mededeling aan brokers.
 3. De lokatie waar de beurs gehouden wordt alsmede het organisatorisch verloop ervan, wordt vastgesteld door het Bestuur.
 4. Op de verhandeling van effekten ter beurze is van toepassing het onderhavige beurs-reglement.


C.    TOELATING TOT DE BEURS

 1. Het Bestuur beslist over de toelating van brokers tot de beurs.
 2. Als broker kunnen optreden leden van de Surinaamse Bankiersvereniging inclusief de dochtermaatschappijen van die leden. De voorwaarden waaronder toelating plaatsvindt, worden voorafgaand aan de toelating, door het Bestuur aan de betreffende leden meegedeeld. Leden van deze vereniging die tijdens één of meerdere beursdagen in de effektenhandel wensen te participeren, dienen de machtigingsverklaringen van hun vertegenwoordigers uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de beursdag waarop zulk een vertegenwoordiging van toepassing is bij het secretariaat te deponeren.
 3. Verder kunnen als broker uitsluitend worden toegelaten beleggingsinstituten en personen wier toelating uiterlijk veertien dagen voorafgaand aan de beursdag schriftelijk met het Bestuur geregeld is geworden onder vaststelling van hun  (transaktie-) limieten en garantiestellingen voor zover noodzakelijk geacht door het Bestuur.
 4. De onder artikel 2 bedoelde garantiestellingen dienen ter meerdere  zekerheid van de richtige afwikkeling van door de brokers gesloten transakties en blijven tot dan onder berusting van het Bestuur.
 5. Uitgesloten van participatie in de effektenhandel zijn de leden van de Beurscommissie en de leden van het Bestuur voorzover die belast zijn met de organisatie van de Beurscommissie.
 6. Op uitnodiging van het Bestuur kunnen op beursdagen ook als toeschouwer personen aanwezig zijn die geen toelating tot de effektenhandel hebben.D.    VERHANDELBARE EFFEKTEN


 1. Verhandelbaar zijn uitsluitend effekten van fondsen die door het Bestuur zijn toegelaten. De kriteria voor toelating worden door het Bestuur vastgesteld. Bij de vaststelling zal in het bijzonder gelet worden op de omvang van het voor vrije verhandeling beschikbaar zijnde  effektenpakket, een getrouwe en regelmatige rapportage, alsmede de financiële positie van de uitgevende instelling.
  Het Bestuur draagt er zorg voor dat de Beurscommissie steeds over een up-to-date lijst beschikt van alle toegelaten fondsen.
  Effekten die blijkens hun uitgifte-voorwaarden niet vrij verhandelbaar zijn, kunnen niet als verhandelbaar fonds worden geregistreerd.
  Voor zover de verhandeling niet plaats vindt op basis van door bankiers en/of dochtermaatschappijen speciaal voor dit doel afgegeven depot-verklaringen is de Beurscommissie bevoegd om deze ten beurze aangeboden effektenbewijzen te weigeren wanneer er naar het oordeel enige twijfel bestaat omtrent de echtheid, er sprake is van enige vorm van schade dan wel enige andere onduidelijkheid bestaat omtrent de aangeboden effektenbewijzen.
 2. De broker verplicht zich ervoor zorg te dragen dat dividendbewijzen, talons en dergelijken steeds voor zover zulke bewijzen vanwege de uitgevende partij nog niet geallokeerd c.q. vervallen zijn geworden, met de waardepapieren mee verkocht worden.
 3. Noot: Bewijzen worden als geallokeerd c.q. vervallen beschouwd op de dag volgende op de dag waarop de algemene vergadering van aandeelhouders is gehouden waarin het dividend is vastgesteld dan wel op de dag volgende op de eerste bekendmaking in een plaatselijk dagblad van toekenning in geval van interimdividend  op zo’n bewijs c.q. op de dag na de rentevervaldatum.
 4. Obligaties en andere rentedragende waardepapieren worden steeds verhandeld onder verrekening van de lopende rente tot de dag van verhandeling.E.    EFFEKTENHANDEL

 1. De verhandeling van effekten geschiedt uitsluitend op beursdagen.
 2. Het is brokers niet toegestaan om effekten te verkopen waarvan zij niet de volle eigendom hebben c.q. waarvoor zij niet volledig tot verkoop gemachtigd zijn (zgn. short-gaan).
 3. Effekten worden verhandeld  volgens het hieronder uiteengezette systeem:

a.     Bij de effektenverhandeling wordt gebruik gemaakt van een bord waarop    
alle toegelaten fondsen zoals vastgesteld door het Bestuur,  
vermeld staan.
b.     De beursklerk roept in alfabetische volgorde de namen van de fondsen
waarin hij verhandeling openstelt.
c.    Brokers dienen binnen vijf seconden middels handopsteken
aan te geven dat men in genoemd fonds wenst te handelen. Indien binnen
vijf seconden na het afroepen van een fonds, geen van de brokers aangeeft
dat men wenst te verhandelen, dan roept de beursklerk het volgende fonds
af.
d.     Indien men wenst te verhandelen noteert de beursklerk de slotnotering van
de laatste beursdag, zoals bedoeld in artikel E lid 6.b, op het bord. Hierna
vraagt de beursklerk naar calls.
e.     Een call dient als volgt te worden uitgesproken:
1) Bij een kooporder: de naam van de broker, KOOP,
aantal aandelen, koers in Surinaamse Dollars.
2) Bij een verkooporder: de naam van de broker, VERKOOP,
aantal aandelen,  koers in Surinaams Dollars.
f.     Elke aanvullende call, zijnde wijziging van een onder e) bedoelde
geplaatste call dient als volgt te worden uitgesproken:
1) Naam van de broker, WIJZIG, aantal aandelen vóór verandering, koers
in Surinaamse Dollars vóór verandering, TOT, aantal aandelen na
verhandeling, koers in Surinaamse Dollars na verandering.
g.     Eventuele speciale voorwaarden (zoals gesloten blokverkoop) zullen
terstond na de koers duidelijk genoemd moeten worden. Voorwaarden die
op het bord staan worden geacht onderdeel van de transactie te zijn en
behoeven niet genoemd te worden.
h.    Een broker mag na elke eerste call (per fonds) op elk door hem
gekozen moment aanvullende calls voor nieuwe koop- of verkooporders
plaatsen.
i.     Een broker mag de koers van zijn kooporder ten alle tijden
verhogen en/of de koers van zijn verkooporder ten alle tijden verlagen
middels een aanvullende call.
j.     Een broker mag het aantal van zijn kooporder en/of verkooporder ten alle
tijden middels een aanvullende call verhogen doch nooit verlagen.
k.     Alle gegevens van de betreffende call worden onmiddellijk door de
beursklerk op het bord genoteerd waarna de beursklerk naar de volgende
call vraagt. Elke call moet op het bord blijven staan in originele of
gewijzigde vorm totdat het handelen in het betreffende fonds is beëindigd.

4.    Matchen van calls
a.    Een match ontstaat indien een kooporder een gelijke of hogere koers
aangeeft dan enige verkooporder, met dien verstande dat de kooporder met
de hoogste koers wordt gematched met de verkooporder met de laagste
koers. De afwikkeling geschiedt tegen de koers van de laagste
verkooporder.
b.     De algemene volgorde van de prioriteit bij het matchen zal zijn:
- koers en indien er meerdere gelijke koersen zijn
– tijd
Noot: Met tijdsvolgorde wordt bedoeld dat de order die eerder geplaatst is tegen de transactiekoers  voorrang geniet.

c.     De beursklerk noteert de koersen en nominale waarden van calls op het
bord in de volgorde waarin ze genoemd worden. Verhandeling vindt
automatisch plaats indien er een gehele of gedeeltelijke match ontstaat.
d.    Indien bij een match van koop- en verkooporders de aantallen niet geheel
overeenkomen dan is de tijdsvolgorde bepalend voor de verdeling. Het
deel van de call dat na de verdeling (unmatched) op het bord blijft staan
behoudt de tijdsprioriteit van die call.
e.    De beursklerk zal na iedere match de transaktie(s) vaststellen door de
namen van de brokers die verkopen en kopen, de koers en
eventuele voorwaarden, te noemen. Deze informatie wordt vastgelegd
door de beurssecretaris.

5.    Gelijktijdige calls
a.    Indien naar de mening van de beursklerk de volgorde van meerdere min of
meer gelijktijdig uitgebrachte calls niet duidelijk is, stelt hij vast dat er
sprake is van een gelijktijdige call in welk geval geen nieuwe calls zullen
worden geaccepteerd alvorens deze calls op het bord zijn verwerkt.
b.     Brokers die naar het oordeel van de beursklerk hebben
deelgenomen aan een gelijktijdige call dienen hun call-gegevens
gelijktijdig in te dienen middels een aan hen uitgereikt formulier (er zijn
meerdere orders maar     slechts één koers per formulier toegestaan) onder
vermelding van de naam van de broker, het fonds, de koers, of
het betreft een koop- of een verkooporder en het aantal van de effekten
alsmede eventuele bijzondere voorwaarden.
Onvolledige of niet duidelijk ingevulde formulieren worden, uitsluitend
naar het oordeel van de beursklerk, uitgesloten van deelname.
c.     Een gelijktijdige call wordt aangegeven door alle betreffende gegevens op
het bord tussen haakjes te plaatsen. Tijdsvolgorde wordt hiermee
gelijkgesteld.
d.    Indien bij matching van een gelijktijdige call en na toepassing van de
prioriteitsregels de aantallen van koop- en verkooporders niet geheel
kunnen worden voldaan dan zullen deze pro rata overeenkomstig de
omvang van de betreffende calls worden verdeeld.

6.    Afsluiting van de verhandeling van een fonds
a.     Matches worden door de beurssecretaris vastgelegd en vervolgens door de
beursklerk van het bord geveegd waarna eventueel overgebleven koop- en
verkooporders door de beursklerk worden bijgesteld. De beursklerk zal de
verhandeling van een fonds stopzetten wanneer na een oproep van zijn
zijde er tien seconden
zijn verstreken zonder dat een volgende call is uitgebracht.
b.     Na afsluiting van de verhandeling van een fonds zal de beursklerk t.b.v. de
volgende beursdag de slotnotering als volgt vaststellen:
Geen uitstaande koop- of verkooporder, geen verhandeling:
De slotnotering van de vorige beursdag blijft ongewijzigd.
Geen uitstaande koop- of verkooporder, wel verhandeling:
De slotnotering is gelijk aan de laatste transaktiekoers.
Wel uitstaande koop- of verkooporder, geen verhandeling:
De laatste slotkoers van een voorgaande beursdag blijft ongewijzigd
tenzij er een uitstaande verkooporder is tegen een koers lager dan, of
een uitstaande kooporder tegen een koers hoger dan de slotnotering van
de vorige beursdag in welk geval die laatkoers c.q. biedkoers van de
betreffende verkoop- of kooporder zal gelden als de slotnotering, tenzij
die laatkoers c.q. biedkoers meer dan 10% lager of hoger is dan de
vorige slotnotering; in dat geval zal als slotnotering gelden de vorige
slotnotering verminderd c.q. vermeerderd met 10%.
Afronding zal plaatsvinden naar boven.
Wel uitstaande verkoop- of kooporder, wel verhandeling:
De slotnotering wordt bepaald door de laatste transaktiekoers, tenzij er
een uitstaande verkooporder is tegen een koers lager dan, of een
uitstaande kooporder tegen een koers hoger dan die van de laatste
transaktie in welk geval die laatkoers c.q. biedkoers van de
desbetreffende verkoop- of kooporder zal gelden als de slotnotering,
tenzij die laatkoers c.q. biedkoers meer dan 10% lager of hoger is dan
de vorige slotnotering; in dat geval zal als de slotnotering gelden de
vorige slotnotering verminderd c.q. vermeerderd met 10%.
Afronding zal plaatsvinden naar boven.
Wanneer de verhandeling – waaronder begrepen niet vervulde koop- en
verkooporders – van effekten in enig fonds onder de totale omzetwaarde
van SRD 3.000,00 (drieduizend Surinaamse Dollars) blijft, zal
vanwege de geringe omvang, de slotnotering van de vorige beursdag
gehandhaafd blijven.

c.     Het bord wordt vervolgens schoongeveegd en er vindt geen verhandeling
meer plaats van effekten van het betreffende fonds tot de volgende
beursdag.


7.    Brokers verplichten zich bij elke verhandeling de daaruit voortvloeiende transaktie binnen een week na beursdag af te wikkelen; de verkopende broker verplicht zich daarbij de verkochte effekten te leveren terwijl de kopende broker zich verplicht de gekochte effekten tegen de geboden koers en met honorering van de eventuele bijzondere voorwaarden af te nemen.

F.    AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van het Bestuur strekt zich niet uit tot de afwikkeling door brokers van de ter beurze verhandelde effekten als bedoeld in artikel E lid 7 van dit reglement.
 2. Indien omtrent bedoelde afwikkeling enig geschil tussen brokers ontstaat en
 3. het Bestuur hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na beursdag door een of meerdere brokers schriftelijk in kennis is gesteld, is het Bestuur  – zulks uitsluitend te harer beoordeling – bevoegd de garantiestelling als bedoeld in artikel C lid 5 van dit reglement aan te houden totdat ieder der brokers het Bestuur schriftelijk heeft geïnformeerd, middels het formulier Afwikkelings Advies, dat vorenbedoelde afwikkeling alsnog richtig heeft plaatsgevonden dan wel totdat de Geschillen Commissie daaromtrent onherroepelijk zal zijn beslist.
 4. Indien en voor zover omtrent de interpretatie en/of de uitvoering van enige bepaling van dit beurs-reglement te eniger tijd enig geschil mocht ontstaan, zal hieromtrent bij uitsluiting worden beslist door het Bestuur.


Voor akkoord met de regels van dit beursreglement

Goedgekeurd in de Algemene Leden-vergadering van de Vereniging voor de Effektenhandel in Suriname d.d. 20 september 2007.Voor akkoord met


-------------------------------------
Drs. R. Tjong A Hung, voorzitter
------------------------------------
Drs. S. Smit AAG, ondervoorzitter
-----------------------------------
Drs. G. Raghoenathsingh, secretaris
----------------------------------
Dhr. W. Tjin A Tam, penningmeester
---------------------------------
Dhr. E. Hogenboom, lid
---------------------------------
Dhr. A.K. Jagesar, lid
----------------------------------
Mevr. K. Lieuw Kie Song, lid